Op het werk

Hoe kwam CORAL 2.0 tot stand?

In de periode oktober 2016 t/m juli 2017 voerden Kenniscentrum Phrenos, Tranzo/Tilburg University en Samen Sterk zonder Stigma (initiatiefnemer/opdrachtgever) een project uit over de doorontwikkeling van CORAL. Dit is een keuzehulp over afwegingen rond openheid over psychische gezondheidsproblemen op het werk. De keuzehulp is, met inbreng van diverse stakeholders, verder verdiept tot een uitgebreidere module: CORAL 2.0.

Openheid over psychische gezondheidsproblemen is een belangrijk onderwerp voor veel mensen die daarmee te maken hebben (gehad) en op zoek zijn naar werk of aan het werk zijn. Mensen hebben verschillende redenen om wel of niet, in meerdere of mindere mate, open te zijn over hun psychische gezondheidsproblemen in de werkomgeving. Zo kunnen onder meer verwachte of ervaren stigma en discriminatie een rol spelen.

Uit een enquête onder deelnemers van het Panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van mensen met psychische aandoeningen, bleek dat ongeveer een kwart zich oneerlijk behandeld voelt bij het zoeken naar werk of op het werk (variërend van niet erg tot tamelijk en heel erg) (Place, Hulsbosch & Michon, 2014).

DE KEUZEHULP CORAL

In Engeland is door King’s College London, Institute of Psychiatry, de keuzehulp CORAL (Conceal Or ReveAL) ontwikkeld (Brohan, Henderson, Slade & Thornicroft, 2014), gericht op de vraag hoe mensen in de werkomgeving bewuster kunnen omgaan met openheid over hun psychische gezondheidsproblemen en mede daardoor hun individuele weerbaarheid tegenover publiek stigma kunnen verhogen. CORAL 2.0 is een tool die professionals zoals klantmanagers bij een gemeente of UWV, bedrijfsartsen, loopbaancoaches, P&O’ers en ggz-medewerkers.kunnen inzetten bij (potentiële) werknemers met psychische gezondheidsproblemen.

Personen in de CORAL-groep hadden minder besluitvormingsconflicten en vaker een fulltime betaalde baan.

CORAL is gericht op het bewust leren omgaan met openheid, het vergroten van empowerment en het verbeteren van coping. Daardoor kan de individuele weerbaarheid tegenover publiek stigma worden verhoogd. CORAL besteedt aandacht aan voor- en nadelen van openheid; persoonlijke behoeften en waarden; wanneer je het gaat vertellen; tegen wie; op welke manier.

In Engeland is CORAL in een kleine, exploratieve RCT onderzocht, waarin deelnemers at random werden toegewezen aan het gebruik van de keuzehulp (CORAL-groep) mét standaardzorg of alleen standaardzorg (controlegroep). Daaruit bleek dat personen in de CORAL-groep significant minder last hadden van besluitvormingsconflicten en bovendien vaker een fulltime betaalde baan hadden gevonden en behouden dan de personen in de controlegroep (Henderson et al., 2013).

Kenniscentrum Phrenos heeft CORAL al eerder in het Nederlands vertaald (de brochure ‘Verzwijgen of Vertellen’).

HET PROJECT ‘DOORONTWIKKELING CORAL’ EN CORAL 2.0

Het doel van het huidige project was de vertaalde keuzehulp verder te ontwikkelen tot een module (CORAL 2.0) waarmee mensen met psychische gezondheidsproblemen en professionals over langere tijd en op systematische wijze het thema ‘openheid in werksituaties’ kunnen bespreken. (Potentiële) werknemers kunnen zo ondersteund worden in het nemen van en ten uitvoer brengen van besluiten met betrekking tot openheid. De stuurgroep van het project ‘Doorontwikkeling CORAL’ bestond uit dr. Evelien Brouwers (senior onderzoeker, Tranzo/Tilburg University), dr. Catherine van Zelst (projectmedewerker onderzoek, Kenniscentrum Phrenos), Dorien Verhoeven (projectmanager stigma en werk, Samen Sterk zonder Stigma) en prof. dr. Jaap van Weeghel (directeur wetenschap, Kenniscentrum Phrenos).

Aan de hand van feedback van focusgroepen werd de module verbeterd.

In het project werden de volgende stappen doorlopen. Eerst hebben we een voorlopig programma van eisen van de module (inhoudelijk & organisatorisch) geformuleerd. Ook hebben we de ervaringen met de oorspronkelijke Nederlandse vertaling van de keuzehulp systematisch in kaart gebracht. Deze versie van de keuzehulp is hiervoor voorgelegd aan deelnemers van vijf focusgroepen met respectievelijk werkambassadeurs, mensen met ervaringskennis op het gebied van psychische gezondheidsproblemen, HR-medewerkers, arbeidsre-integratieprofessionals en werkgevers. Aan professionals die deelnamen aan de focusgroepen is gevraagd om de keuzehulp in dagelijkse praktijksituaties uit te testen (pilot) en vervolgens feedback te geven.

Op basis van de verkregen informatie hebben we een voorlopig ontwerp gemaakt van de module. Daarna hebben de professionals de aangepaste keuzehulp in de praktijk ingezet en feedback gegeven. Feedback is ook ontvangen van andere stakeholders (perspectief vanuit Individuele Plaatsing en Steun (IPS), werkgevers en ervaringsdeskundigen). Er volgde een tweede ronde van twee focusgroepen met respectievelijk mensen met ervaringskennis op het gebied van psychische gezondheidsproblemen en professionals. Aan de hand van de feedback die uit deze focusgroepen naar voren kwam werd de module verbeterd en afgerond.

De module bestaat uit:

Samen Sterk Zonder Stigma heeft CORAL 2.0 gedigitaliseerd. Ook is er een onderzoek gestart naar de effectiviteit van deze module vanuit Tranzo, Tilburg University.

Het project ‘Doorontwikkeling CORAL’ is gefinancierd door Samen Sterk Zonder Stigma. Het onderzoek van Tranzo/Tilburg University naar de module wordt gesubsidieerd door ZonMw.